لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

نقطه رفرنس ( reference point ) در ماشین های cnc چیست ، انواع و عیب یابی

Reference point                                                                          

                              

                          

نقطه مرجع

جهت تفهيم مقدار موقعيت حركت محورها در ماشين افزار و شناسايي موقعيت ماشینکاری براي PLC از نقطعه رفرنس استفاده مي شود

انواع رفرنس

براساس نوع تعریف واستفاده از اینکودر های افزایشی یا مطلق و همچنین بکار گیری میکرو سویچ رفرنس یا استفاده از باطری بک آپ در درایو جهت ثبت موقعیت ، رفرنس ماشین تعریف می شود . دو مدل رفرنس در ماشین افزار قابل تعریف است که در زیر به تشرح آن پرداخته ایم .

تشریح رفرنس

 در انواع ماشین افزار براساس نیاز بهره برداری و  المانهای بکار رفته در ماشین افزار سازنده ماشین، روش رفرنس را در ماشین افزار تعریف می کند .

مطابق شکل 1  ابتدا ماشین در مد رفرنس قرار می گیرد و سپس  بر اساس نوع تعریف ماشین ساز محورهای  y ,x و z  بصورت جداگانه و یا همزمان به سمت نقطعه رفرنس حرکت کرده ( توجه به مقدار سرعت پیشروی محورها و عدم وجود موانع در مسیر حرکت ضروری می باشد)  و ابتدا با دیدن میکرو سویچ یا سنسور  declaration  سرعت حرکت کاهش پیدا کرده و در نتیجه کنترل بعد از کاهش سرعت محور به مقدار تعریف شده از قبل ، ماشین منتظر در یافت پالس رفرنس از طرف سیستم اندازه گیری ماشین می شود .

در روش دیگر با دیدن سنسور یا میکرو سویچ  کاهش سرعت ، میکرو سو یچ رفرنس لمس شده و بدین طریق نقطعه رفر نس تعریف می گردد.

در روش جدید نقاط رفرنس محورها بصورت یک سیکل پارامتری تعیین موقعیت شده و  این نقاط با پشتیبانی باطری خاص که در درایو محورها تعبیه شده نگهداری و تا زمانی که باطری وضعیت مناسبی دارد .

( ولتاژ مورد نیاز ) ماشین به هنگام روشن شدن و شروع کار نیاز به رفرنس ندارد.

 

                                                                                 

                                         شکل (1)

 

 

موارد خاص قابل توجه

 توجه به این نکته که با کاهش ولتاژ در باطری علامت APC صورت چشمک زن در پایین صفحه نمایش ظاهر میشود مطابق شکل- 2 که لازم است سریعا نسبت به تعویض باطری اقدام گردد . نمونه باطری مطابق شکل- 3

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                       شکل(2)

 

 

                                                                                  

 

 

         شکل(3)

در صورت عدم توجه به علامت زرد رنگ APC   ماشین در مد خطا میرود که در این حالت مختصات ماشین از دست میرود و جهت تنظیم مجدد نیاز به حضور کارشناس و در نتیجه تحمیل هزینه جهت تعریف مجدد نقاط رفرنس خصوصا در محور Z برای تعریف نقطعه  رفرنس دوم (تعویض ابزار ) میباشد. مطابق  شکل -4

 

                    

                                   شکل(4)

 

 

عيب يابي

1-      خرابی وقطعی کابل اتصال میکروسویچها .

2-      ایراد در میکروسویچ یا سنسور

3-      خرابی باطری.

4-      عدم تنظیم حد محورها

5-      عدم تنظیم پارامترهای ماشین.

 

 مقاله فوق در واحد فنی و مهندسی خاوران صنعت پاسارگاد تهیه و تنظیم گردیده است. 

  استفاده از مقاله فوق با ذکر نام بلامانع میباشد .