به وبسایت شرکت خاوران صنعت پاسارگارد خوش آمدید
لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

فاصله و نقاط بهینه قرار گیری ریل ها از یکدیگر در ماشین سنتر عمودی

 فاصله و نقاط بهینه قرار گیری گاید ها از یکدیگر در ماشین سنتر عمودی

میز دستگاه عملیات های متعدد مهمی را انجام می دهد. پشتیبانی المان های حرکتی و همچنین پشتیبانی آنها در ارتباط هندسی با یکدیگر. بسیار مهم است که میز در متناسب ترین حالت ممکن قرار بگیرد که بدین ترتیب باید محل اتصال آن با گاید ها را شابر و یا سنگ زد. میز باید بسیار صلب و در مقابل حرارات مقاوم باشد تا لرزش ها را جذب نماید. پس از نصب دستگاه میز باید تراز گردد.

صافی میز به ارتباط بین میز و پایه مربوط است. در علم هندسه ، در نظر گرفتن سه نقطه غیر معمول برای تعیین یک طرح کافی است. اگر میز دستگاه بسیار محکم است بنابراین در نظر گرفتن سه نقطه تماس بین میز و پایه کافی است تا میز پشتیبانی گردد. در چنین شرایطی دقت ماشین به دقت پایه بستگی ندارد. در مواردی که میز سخت و محکم نیست مقدار کمی خمش بین نقاط اتصال به وجود می آید که این خم شدن را می توان با قرار دادن ، تکیه گاه به روش آیری کاهش داد .

 

سازندگان ماشین ابزار به چهار روش به فاصله بهینه تیکه گاه دست می یابند که هر کدام بر اساس استراتژی شرکت سازنده متفاوت خواهد بود.

 

 

  1. روش آیری Airy points
  2. روش بسل Bessel points
  3. روش نقاط کمترین افت minimum gravity sag
  4.  روش نودال Nodal points

 

-1 روش نقطه یابی آیری (airy points  ) به وسیله اندازه گیری دقیق در طول استاندارد محاسب میگردد تا خمش شدن و افت میز را به حداقل برساند. فاصله ی بین تکیه گاه ها (d) نامیده می شود که باید 60 درصد طول میز ( L ) باشد. بدین ترتیب فاصله ی انتهای میز تا تکیه گاه باید 20 درصد طول میز باشد.

روش محاسبه فاصله تکیه گاه بر اساس روش آیری AIRY POINTS  :

 

S=0.5773L

 

مثال : اگر طول میز 1020 میلی متر باشد با روش Airy points فاصله بین نقاط  588.84 میلی متر خواهد بود :

 

1020x0.5773= 588.84 mm

 

 

 

با استفاده از روش آیری دو سطح انتهایی میز موازی با یکدیگر میباشند.

از این روش برای ابزار آلاتی استفاده می شود که طترازی دو سری اهمیت دارد مانند بلوک گیج های باند و یا خط کش ها که طول آنها در روش آیری به خوبی تعریف شده است. اگر دو سر انتهایی موازی نباشد به طور قطعه اندازه گیری دقیق نخواهد بود.

 

روش محاسبه فاصله تکیه گاه بر اساس روش بسل BESSEL POINT :

S =0.5594L

 

 

مثال: اگر طول میز 1020 میلی متر باشد با روش Bessel فاصله بین نقاط 570.58 میلی متر خواهد بود :

 

1020x0.5597=570.58 mm 

 و درنتیجه مطابق تصویر زیر می توان فاصله انتهای میز با تکیه گاه را نیز محاسبه نمود.

 

با استفاده از روش بسل (BESSEL POINTS  ) تغییرات در کل طول به صورت یکنواخت تغییر خواهد کرد.

 این روش در مقایسه با روش آیری سخت تر است ولی به دقت بیشتری می رسد.

 

روش محاسبه فاصله تکیه گاه بر اساس روشکمترین افت   minimum gravity sag:

S=0.5536L

 

 

مثال: اگر طول میز 1020 میلی متر باشد با روش minimum sag فاصله بین نقاط 564.67 میلی متر خواهد بود :

 

 1020x0.5536=564.67 mm

 

 در این روش افت انتهای میز و یا beam با افت میانی  برابر است .

 

 

روش محاسبه فاصله تکیه گاه بر اساس روش نودال Nodal points:

S=0.5516L

 

 

مثال: اگر طول میز 1020 میلی متر باشد با روش   Nodal فاصله بین نقاط 562.63 میلی متر خواهد بود :

 

 

 

1020x0.5516-=562.63 mm

 

 

 

 

 

 

 

L  طول saddle و  S فاصله بین دو گاید از مرکز آنها میباشد.

 

 

مقاله فوق در واحد تحقیق و توسعه خاوران صنعت پاسارگاد تهیه و تنظیم گردیده است.