به وبسایت شرکت خاوران صنعت پاسارگارد خوش آمدید
لوگوی خاوران صنعت

خاوران صنعت پاسارگاد

english-flagEN

زاویه منفی چیست ؟ negative angle

زاویه منفی چیست ؟

در محور مختصات زیر جهت های مختلف را مشاهده مینمایید.

می توانیم از دو مسیر از جهت مخالف به جهت دیگر حرکت کنیم. مانند حرکت از جهت N به S . این حرکت می تواند ساعت گرد و یا پاد ساعت گرد باشد. زوایایی که در جهت  پاد ساعت گرد حرکت میکنند زاویه مثبت و زوایایی که در جهت ساعت گرد حرکت میکنند زاویه منفی نامیده میشوند.

 

همه زوایا نقطه ابتدایی و یک نقطه انتهایی دارند. نقطه ابتدایی جایی است که زاویه شروع و نقطه انتهایی جایی است که زاویه تمام میگردد.

زوایا در محور مختصات نقطه ابتدایی در جهت مثبت محور X دارند. اگر این نقطعه را به عنوان مسیر حرکت در نظر بگیریم ، تمام زوایا از شرق (E) شروع میشوند.

 

 

 

نقطعه انتهایی میتواند هر جایی از محل های چهار گانه در محور مختصات باشد. در شکل زیر این محل های چهارگانه در مسیر پاد ساعت گرد نشان داده شده اند.

         

زاویه مثبت : در شکل زیر در محور مختصات زاویه ها در جهت پاد ساعت گرد نشان داده شده است.نقطه ابتدایی در جهت مثبت محور X و نقطعه انتهایی در بخش سوم III میباشد.مسیر حرکت به صورت پاد ساعت گرد است بنابراین این زاویه مثبت میباشد.

زاویه منفی : در شکل زیر در محور مختصات زاویه ها در جهت ساعت گرد نشان داده شده است . مانند شکل قبل نقطه ابتدایی در جهت مثبت محور X و نقطعه انتهایی در بخش سوم III میباشد. مسیر حرکت در جهت حرکت عقربه های ساعت میباشد بنابراین این زاویه منفی است. در نهایت تنها دو زاویه وجود دارند (منفی و مثبت ) که زوایای متقارن نام دارند.

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری زوایا :  

برخی از اندازه زوایا مطابق با محور ها در مختصات میباشند. یک داره کامل 360 درجه اندازه گیری میگردد. اگر نصف مسیر را طی کنیم 180 و اگر یک چهارم را طی کنیم 90 درجه خواهیم داشت. در شکل زیر زوایای مثبت را مشاهده میکنیم.

 

همچنین اگر این زوایا را در جهت ساعت گرد طی کنیم زوایای منفی را خواهیم داشت. مانند شکل زیر .

مثال : زاویه -45 درجه را در محور مختصات رسم میکنیم :از آنجایی که زاویه منفی است میدانیم که باید در جهت ساعت گرد حرکت کنیم در ضمن میدانیم که نقطعه ابتدایی حرکت در مسیر مثبت محور x میباشد.

 

 

در بسیاری از عملیات های ماشینکاری به خصوص در موارد ماشین کاری قطعاتی که احتیاج به ماشین کاری زوایایی است که دور از مرکز میباشد زاویه منفی محاسبه میگردد و نیاز به ماشین های 4 و یا 5 محور میباشد.