ماشین تراش عمودی (V-series) کاراسل

%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d8%a7